There are more than ten quarries In the rapid part of the Dnieper, the largest of which is Rybalsky. The diversity of quarries (position, different mode of use and duration of existence) has contributed to the fact that they have become a unique natural laboratory for the study of biodiversity, and in particular flora, which spontaneously settled in quarries. Plants demonstrate various adaptation opportunities in the new conditions, which, however, are in the quarries similar to natural settlements at the outlets of granite of Dnieper Rapids region.

 That is why quarries are convenient for organizing exciting studies that can motivate children to further engage in learning nature and making managerial decisions for sustainable development. In the course of the project, children and teachers will have a good opportunity to compare the species composition of the Rybalsky quarry flora with rocky outlets located near their villages, and the possibility of contact with the biodiversity expert will facilitate a quick study of species identification in nature.

The main goal of the project is to attract young people who live in villages near the Rybalsky quarry to the process of preserving the natural flora not only in the wild, but also in granite quarries, promoting communication between children of the villages of the Rapid Dnieper region, popularizing the idea that quarries are important, and for some species of organisms - unique habitats of existence.

Teams from Bashmachka, Viyskove and Kalinivka visited the final excursion to the Rybalsky Quarry

After a hot summer vacation, schoolchildren visited Rybalsky Quarry again. Participants in the cognitive journey this time were students and teachers from villages Bashmachka, Viyskove and Kalinivka. In spite of the summer drought, which dried up the lush vegetation of the early summer in the last two months, even in semi-dry and sullen stems, it was possible to see the diverse and original species composition of the flora of the quarry. It was also interesting to highlight the common and...

En savoir plus
20sep

Команди з Башмачки, Військового та Калинівки здійснили фінальну екскурсію до Рибальського кар'єру

Після спекотних літніх канікул знову відвідали зі школярами Рибальський кар'єр. Учасниками пізнавальної мандрівки на цей раз були учні та вчителі з Башмачки, Військового та Калинівки. Попри літню посуху, яка два попередніх місяці висушувала розкішну на початку літа рослинність кар'єру, навіть по напівсухим та змарнілим стеблинам, вдалося розгледіти різноманітний та оригінальний видовий склад флори кар'єру. Також було цікаво виділити спільне та відмінне у флор Рибальського кар'єру порівняно з...

En savoir plus
12sep

Schoolchildren from Kalinivka and Viyskove united for the study of Kamyanozubilivs’ky quarry

In mid-June 2018, two pupils' teams from the villages of Kalinivka and the Viyskove arrived to the old, non-functional Kamyanozubilivs’ky quarry to study the species composition of the flora and the growth conditions. But in addition to the planned visit to the quarry (which is now included in the protected areas of the regional landscape park "Dniprovi Porogi"), it was possible to inspect also the natural ravine Korobukha (Skorobutka). It was established that in the old quarry spontaneously...

En savoir plus
11sep

Школярі з Калинівки та Військового об'єдналися для дослідження Кам'янозубилівського кар'єру

У середині червня 2018 р. одразу дві учнівських команди з сіл Калинівки та Військового прибули в старий, недіючий Кам'янозубилівський кар'єр для вивчення видового складу флори та умов місцезростання рослин. Окрім запланованого відвідування відпрацьованого кар'єру (який включили до природоохоронних земель регіонального ландшафтного парку "Дніпрові Пороги"), вдалося також обстежити ще й розташовану поряд балку Коробуху (Скоробутку). Встановили, що в старому кар'єрі спонтанно сформувалася...

En savoir plus
10sep

The first young researchers of the Rybal'sky Quarry were children from the Vasilivka-na-Dnipri

On June 19, 2018, the first study tours to Rybal'sky Quarry took place. The third stage of the project (the first was acquaintance and presentation in schools, and the second - studying the flora of geosites of the Rapid part of Dnieper near their villages) started a friendly school team from Vasilivka-na-Dnipri. To floral observations were added fascinating stories about the stormy geological past of the Rybal'sky Quarry. Both teachers and children returned home full of new knowledge and...

En savoir plus
10sep

Першими юними дослідниками Рибальського кар'єру стали діти з села Василівка-на-Дніпрі

19 червня 2018 р. відбулася перша навчально-дослідна екскурсії до Рибальського кар'єру. Третій етап проекту (першим було знайомство і презентації в школах, а другим - вивчення флори геосайтів Порожистого Дніпра біля своїх населених пунктів) розпочала дружна шкільна команда з Ваcилівки-на-Дніпрі. До флористичних спостережень додалися захоплюючі розповіді про бурхливе геологічне минуле Рибальського кар'єру. І вчителі, і діти поверталися додому сповнені нових знань і вражень. А для нас, як...

En savoir plus
10sep

Botanical and lore trip to geosites of the village of Vasilivka-na-Dnipri

On June 18, 2018, the first botanical excursion to the Rybalsky quarry took place, participants of which were pupils and teachers of the Vasilivska-on-Dnipro school. This was preceded by a very interesting journey around the village of Vasilivka-on-Dnipro. Thanks to the initiative of local teachers, the botanical excursion from the first steps has become a fascinating lore tour. The village of Vasilivka hides in the coastal thickets and in the quiet streets many historical secrets that are...

En savoir plus
13juil

Краєзнавчо-ботанічна подорож до геосайтів села Василівка-на-Дніпрі

18 червня 2018 року відбулася перша ботанічна екскурсія до Рибальського кар'єру, учасниками якої були учні та вчителі Василівської-на-Дніпрі школи. А передувала тому дуже цікава мандрівка по околицях села Василівка-на-Дніпрі. Ботанічна екскурсія завдяки ініціативі місцевих вчительок вже з перших кроків перетворилася на захоплюючу краєзнавчу подорож. Село Василівка приховує в прибережних заростях і по тихих вуличках багато історичних таємниць, які ще чекають на своїх дослідників. І думаю, наше...

En savoir plus
13juil

The school excursion to the second geosite "Stones of Zhucha balka (hollow)"

In the vicinity of the routes by local geosites, our second bead was the Zucha balka (hollow). The role of guides willingly took on the girls from the team of the Mykils’ka-na-Dnipri School. The team was formed and organized for excursions by the teacher of geography Vitaliy Kuzhil, and the children really turned out to be excellent connoisseurs of all the secret paths of the balka. Zhucha balka is one of the best hollows of the regional landscape park "Dniprovi Porogi". In its upper reaches a...

En savoir plus
24juin

Шкільна екскурсія до другого геосайту «Валуни Жучої балки»

В оберемку маршрутів місцевими геосайтами другою нашою намистинкою стала балка Жуча. Роль екскурсоводів охоче взяли на себе місцеві дівчата зі складу команди Микільської-на-Дніпрі школи. Команду сформував і організував для екскурсій вчитель географії Віталій Кужель, а діти справді виявилися чудовими знавцями всіх потаємних стежок балки. Жуча балка – одна з найкращих балок регіонального ландшафтного парку "Дніпрові Пороги". В її верхів'ях росте природний байрачний ліс, а по глибокому днищу балки...

En savoir plus
24juin

The first results of studying the flora on the geosite "Granite Outсrops along the Bashmachka River"

Our first excursion with children and teachers from Bashmachanska School to the local geosite turned out to be very productive. After processing the results of observations of all students, a general list of plant species has been compiled, which in total amounts to 92 species! Typical steppe plants are predominant (such as Festuca valesiaca, Koeleria macrantha, Linum hirsutum & Linum tenuifolium, Astragalus ponticus, Salvia tesqucila & Salvia nutans, etc.). Although a few, but typical...

En savoir plus
23juin

Перші результати вивчення флори на геосайті "Виходи гранітів по річці Башмачка"

Наша перша екскурсія з учнями та вчителями Башмачанської школи до місцевого геосайту виявилася дуже продуктивною. Після обробки результатів спостережень всіх спостерігачів складено загальний список видів рослин, який загалом налічує 92 види! Переважають типові степові та сухостепові рослини (такі як типчак, келерія, льон шорсткий та льон тонколистий, астрагал понтійський, шавлії степова та поникла і т.ін.). Хоча й нечисленні, але характерні для виходів скель – петрофільні (каменелюбні) види,...

En savoir plus
23juin

The school excursion to the first geosite "Granite Outcrops along the River Bashmachka"

The first botanical excursion in the framework of the project was held for children from Bashmachanska School. The outcrops of the Ukrainian crystalline shield on the outskirts of the village of Bashmachka, along with the surrounding steppe slopes, turned out to be a natural reserve of wild flora. Both children and adults have already captured the variety of species and forms of wild plants from the very first steps of the excursion. Students, in turn, asked questions about plant names, and...

En savoir plus
22juin

Перша екскурсія – до геосайту "Виходи гранітів по річці Башмачка" з дітьми Башмчанської школи

Природні дива для жителів села Башмачки починаються вже на території села. Його вулички тягнуться уздовж малої річки Башмачки, по берегах якої збереглися цілинні степи і байрачні ліси, а в заплаві – луки і болота. Та нас набільше цікавили геосайти. Виходи Українського кристалічного щита на околиці села Башмачки разом з прилеглими степовими ділянками виявилися справжнім заповідником природної флори: і дітей, і дорослих вже з перших кроків екскурсії просто вразило різноманіття видів в форм...

En savoir plus
22juin

Geosites for local study tours of phytodiversity were selected

Geosite - a very valuable component of the natural heritage of the Dnieper Rapids. The diversity of local habitats in places where crystalline rocks appear on the surface, contributes to the formation of high natural biodiversity. In artificially created geosites (quarries), the natural diversity of ecotopes is complemented by new habitats for biota. A comparative study of the species diversity of flora in natural and artificial geosites, encouraging students to analyze the causes that form the...

En savoir plus
19juin

Визначили геосайти для місцевих навчальних екскурсій з вивчення фіторізноманіття

Геосайти – дуже цінна складова природної спадщини Дніпрових Порогів. Різноманіття локальних екотопів у місцях, де на поверхню виходять кристалічні та осадові породи, сприяє формуванню високого природного біорізноманіття. У штучно створених геосайтах (кар’єрах) природне різноманіття екотопів доповнюється новими оселищами для біоти. Порівняльне вивчення видового різноманіття флори у природних та штучних геосайтах, спонукання учнів до аналізу причин, які формують різноманіття рослин у кар’єрах та...

En savoir plus
19juin

The project "Botanical excursions on Rybalsky quarry..." was presented at the school in Pridniprovsk

A series of meetings with educational presentations for pupils and teachers finished in one of the schools of the Pridneprovsk, which is located on the outskirts of the city Dnipro near the Rybalsky quarry. Classes at school No. 98 were held together with the geography teacher Lyudmila Udod, who is also a member of our project. The prospect of studying the nature of the Rybalsky quarry intrigued children. It seems that the initial plan to conduct educational botanical excursions only for rural...

En savoir plus
19juin

Проект "Ботанічні екскурсії на Рибальський кар'єр..." презентували в одній зі шкіл Придніпровська

Серію зустрічей з навчальними презентаціями для учнів та вчителів закінчили в одній зі шкіл житлового масиву Придніпровськ, що розташований на околиці міста Дніпро неподалік Рибальського кар'єру. Заняття у школі № 98 провели разом зі вчителькою географії Людмилою Удод, яка також є учасницею нашого проекту. Перспектива вивчення природи Рибальського кар'єру заінтригувала дітей. Схоже, первинний задум провести навчальні ботанічні екскурсії лише для сільських шкіл тепер прийдеться змінити. Адже...

En savoir plus
19juin

School from picturesque village of Vasilivka-na-Dnipri becomes a participant of the project

At the end of May, one of the most picturesque villages of the Rapid Dnieper Vasilivka-na-Dnipri was visited with the presentation of the project. Here the balanced rural rhythm of life has survived. We were lucky to meet very nice and interesting people here! It was pleasantly surprised that the pupils are well aware of the nature and history of their village, they are well-versed in the names of the plants, and they are very polite and sincere. In general, the impression is that civilization...

En savoir plus
18juin

До проекту долучається школа з мальовничого села Василівка-на-Дніпрі

Наприкінці травня відвідали з презентацією проекту одне з наймальовничіших сіл Порожистого Дніпра – Василівку-на-Дніпрі. Тут зберігся урівноважений сільський ритм життя, нам пощастило тут познайомитися з дуже хорошими й цікавими людьми! Приємно вразило, що учні добре обізнані про природу та історію свого села, непогано знаються на назвах рослин, а ще дуже чемні та щирі. Загалом складається вражання, що цивілізація з "тотальною гаджетизацією" ще несповна дійшла сюди і не встигла зіпсувати молодь...

En savoir plus
18juin

We study the conditions of the Rybalsky Quarry for conducting of educational botanical excursions

Studying the conditions of the quarry in order to lay a route for further excursions surpassed our expectations. The Rybalsky Quarry has a very good potential for biological education and environmental education of young people. Features of the natural location of the quarry (near the mouth of the Samara River and near the Dnieper), the size of quarry, and a long time of exploitation – are the reasons for which on the old ledges and dumps of the quarry formed a very original floristic and...

En savoir plus
18juin

Вивчаємо умови Рибальського кар'єру для проведення навчальних ботанічних екскурсій

Вивчення умов кар'єру з метою прокладання маршруту для подальших екскурсій перевершило наші сподівання. Рибальський кар'єр має величезний потенціал для біологічної освіти та екологічного виховання молоді. Особливості природного розташування кар'єру (біля гирла річки Самари та неподалік Дніпра), розміри кар'єру, тривалий час експлуатації - причини, завдяки яким на старих уступах і відвалах кар'єру сформувався дуже оригінальний флористичний і фауністичний комплекс. Тут є що показати дітям:...

En savoir plus
18juin

The third meeting at the Mikilska School – near the main Dnipro Rapid Nenasitetz

The third meeting for teachers and children was held together with Victoria Lola at the Mikilska School. It was here that near the school once revolved with twelve ledges the main Dnieper catharact named Nenasitets («Insatiable»). It's nice that the pupils not only know about the flooded river rapids, but also are interested in the modern nature of their land, well-oriented in the landscapes. The conversation about Rybalky quarry and acquaintance with the new concept of the "geosite" were...

En savoir plus
17juin

Третя зустріч у Микільській школі – біля головного Дніпрового порогу Ненаситця

Третю зустріч для вчителів і дітей провели разом з Вікторією Лолою у Микільській школі. Саме тут, неподалік школи колись ревів дванадцятьма лавами головний поріг Дніпра Ненаситець. Приємно, що учні не тільки знають про затоплені пороги, але й цікавляться сучасною природою свого краю, добре орієнтуються в місцевості. На світлинах, які були в нашій презентації, діти з легкістю впізнавали краєвиди своїх балок. Розмову про Рибальський кар'єр та знайомство з новим поняттям "геосайт" завершили...

En savoir plus
17juin

The second meeting with schoolchildren in the village of Viyskove

The second meeting on the project was held at the school of Viyskove village. Hospitality of teachers, attentive and interested faces of children, wonderful and such Ukrainian interiors of school rooms, in the end - an unique landscape on the Dnieper just from the windows of the school - all this left the most pleasant memories.

En savoir plus
17juin

Друга зустріч зі школярами у селі Військовому

Другу зустріч в рамках нашого проекту провели у Військовій школі. Гостинність вчителів, уважні і зацікавлені обличчя дітей, чудові і такі українські інтер'єри шкільних кабінетів, зрештою - неповторний краєвид на Дніпро просто з вікон школи - усе це лишило найприємніші спогади.

En savoir plus
17juin

Meeting and presentation at Kalinivska school

Meeting with the children and teachers of Kalinivska school was warm and easy. Most questions were asked by the smallest pupils. All children have expressed their desire to become members of the team to study the flora of the Rybalsky Quarry and local geosites. We say thanks to the school team for a warm welcome, for the good children and for the indifference to the problems of preserving and studying the nature of the native land.

En savoir plus
17juin

Зустріч і презентація у Калинівській школі

Зустріч з дітьми і вчителями Калинівської школи була теплою й невимушеною. Найбільше питань задавали найменші школярі. Всі діти виявили бажання стати учасниками команди для дослідження флори Рибальського кар'єру і місцевих геосайтів. Дякуємо колективу школи за теплу зустріч, за хороших дітей і за небайдужість до проблем збереження та вивчення природи ріднокраю.

En savoir plus
17juin

The project will be attended by children and teachers from five rural schools of the Rapid Dnieper

The first task of our team is to visit the school's schools, get acquainted with teachers and children, tell them about the Rybalsky quarry and the Dnieper Rapids, present the project "Botanical Excursions to the Rybalsky Quarry and the nearest geosites." Afte the previous dialogue, for the further participation in the project, five schools were selected: Bashmachanska, Viyskova, Mykil'ska-na-Dnipri, Kalynivska and Vasilivska-na-Dnipri.

En savoir plus
17juin

У проекті візьмуть участь учні та вчителі п'яти сільських шкіл з Порожистого Дніпра

Найпершим завданням нашої команди наразі є відвідання сільських шкіл, знайомство з вчителями та учнями, розповідь про Рибальський кар’єр і про Дніпрові Пороги, презентація проекту «Ботанічні екскурсії до Рибальського кар’єру та найближчих геосайтів». З десяти шкіл для подальшої участі в проекті обрано п’ять шкіл: Башмачанську, Військову, Микільську-на-Дніпрі, Калинівську та Василівську-на-Дніпрі.

En savoir plus
17juin

The emblem of the "Botanical excursions to the Rybalsky Quarry and the nearest geosites"

For the emblems of the project, we chose the plant with ucrainan name Zolotavka (en. - golden alison, lat. – Aurinia saxatilis), which can be considered a visiting card of the rocky flora of the Rapid part of Dnieper.

En savoir plus
13juin

Емблема "Ботанічних екскурсій на Рибальський кар'єр і найближчі геосайти"

Для емблеми проекту ми обрали рослину золотавку (Aurinia saxatilis), яку можна вважати візитною карткою скельної флори Порожистого Дніпра. Можливо з часом цю рослину, занесену до Червоної книги Дніпропетровської області, вдасться ренатуралізувати на скелястих уступах Рибальського кар’єру

En savoir plus
13juin

Follow the news of the project on our Facebook page

For faster and more mobile communication, we created a public project page on the Facebook network. Now Facebook users can quickly find out about the news of the project and easily distribute them among their friends.

En savoir plus
13juin

Слідкуйте за новинами проекту на нашій сторінці у Facebook

Для більш швидкого та мобільного спілкування ми створили публічну сторінку проекту у мережі Facebook. Тепер користувачі Facebook можуть оперативно дізнаватися про новини проекту та легко поширювати їх між своїми друзями.

En savoir plus
13juin

Journalists are interested in "Botanical excursions to the Rybalsky quarry"

At the invitation of the Information Agency "Most" in their press center, Vadyum Manyuk, the project manager met with representatives of the regional mass media. The idea of carrying out educational botanical excursions in an industrial quarry made impressions on journalists. After all, quarries are usually associated only with a man-made environment devoid of any life. Instead, our project is to bring people to the opposite: in certain parts of the Rybalsky quarry the nature is thriving. Study...

En savoir plus
13juin

Журналісти зацікавилися "Ботанічними екскурсіями на Рибабльський кар'єр"

На запрошення Інформаційного агентства "Мост" в їхньому прес-центрі відбулася зустріч керівника проекту Вадима Манюка з представниками регіональних засобів масової інформації. Ідея проведення навчальних ботанічних екскурсій у промисловий кар'єр справила на журналістів враження. Адже кар'єри зазвичай асоціюють лише з техногенним середовищем, позбавленим будь-якого життя. Натомість наш проект має довести людям протилежне: у певних частинах Рибальського кар'єру вирує життя, вивчення якого може...

En savoir plus
13juin

Botanical excursions to the Rybalsky Quarry and the nearest geosites for rural youth

The aim of the project is to attract young people living in villages near the Rybalsky Quarry to the process of preserving the natural flora not only in the wild, but also in granite quarries, promoting communication between children and teachers of the villages of the Rapid part of Dnieper, popularizing the idea of that quarries are important habitats for many types of organisms.

En savoir plus
31mai

Ботанічні екскурсії до Рибальського кар’єру та найближчих геосайтів для сільської молоді

Метою проекту є залучення молоді, які живе у селах біля Рибальського кар’єру, до процесу збереження природної флори не тільки у дикій природі, але й в умовах гранітних кар’єрів, сприяння комунікації між дітьми та вчителями сіл Порожистого Дніпра, популяризація ідеї про те, що кар’єри є важливими оселищами існування для багатьох видів організмів. Під час виконання проекту будуть отримані ексклюзивні дані про видове різноманіття флори Рибальського кар’єру та понад десяти інших місцевостей...

En savoir plus
05fév