Основна мета нашого проекту - вивчення можливостей використання штучних гнізд, як рефугіумів для відновлення та підтримання популяцій комах в Ольшаницькому кар’єрі, знайомство населення з цікавим світом тварин діючого кар’єру. Крім того, ми сподіваємся, що у подальшому, після завершення розробки кар’єру, результати нашого проекту допоможуть суттєво прискорити відновлення даної екосистеми. На основі отриманих даних будуть розроблені рекомендації щодо використання цих споруд як можливих рефугіумів в подібних екосистемах, та визначення найбільш сприятливих місць для їх розміщення.The main objective of our project is to study the possibilities of using artificial nests as refugiums for the restoration and maintenance of insect populations in the Olshanitsky quarry, and for the acquaintance of the local people with an interesting world of animals in an active quarry. In addition, we hope that in the future, after the development completion of the quarry, the results of our project will help to accelerate the restoration of this ecosystem significantly. Based on the obtained data, recommendations for the use of these structures as possible refugiums in similar ecosystems and the identification of the most favorable locations for their placement will be developed.

Lecture at the university

On September 19, we held another lecture for the first year students of the ESC "Institute of Biology and Medicine".

En savoir plus
19sep

Лекція в університеті

19 вересня для студентів 1 курсу ННЦ «Інститут біології та медицини» ми провели ще одну лекцію.

En savoir plus
19sep

Brochure

The project is over and, at the end, we managed to issue a brochure "Insect house - wildlife shelter".

En savoir plus
19sep

Брошура

Проект закінчується і під його кінець нам вдалося видати брошуру «Оселя для комах — прихисток для дикої природи».

En savoir plus
19sep

Lectures in schools

Today we visited the Slavic Gymnasium and Gymnasium №267 in Kyiv

En savoir plus
17sep

Лекції у школах

Сьогодні ми відвідали Слов’янську гімназію та гімназію №267 м. Києва

En savoir plus
17sep

Gratitude to volunteers

From the guides of the project our team received cups with the logo of the competition. And we decided to give them to volunteers who helped us at different stages.

En savoir plus
13sep

Подяка волонтерам

Наша команда отримала від керівництва проекту чашки із логотипом конкурсу. І ми вирішили подарувати їх волонтерам які допомагали нам на різних етапах.

En savoir plus
13sep
01sep
01sep
31aoû
31aoû

Animal world of a quarry

Butterflies of a quarry

En savoir plus
25aoû
25aoû

Animal world of a quarry

We continue introducing to you the animal world of the Olshanitsky quarry

En savoir plus
23aoû

Тваринний світ кар'єру

Ми продовжуємо знайомити вас із тваринним світом Ольшаницького кар'єру

En savoir plus
23aoû
18aoû
18aoû

Pleasant news

We continue to bear fruit from our educational activities.

En savoir plus
15aoû

Приємна новина

Наша просвітницька діяльность продовжує приносити свої плоди.

En savoir plus
15aoû

Presentation of the project in the Pyryatyn district

Using the opportunity we made a presentation of the project for participants of the Pyryatyn Ecological Expedition.

En savoir plus
07aoû

Презентація проекту в Пирятинському районі

Користуючись нагодою ми зробили презентацію проекту для учасників Пирятинської екологічної експедиції.

En savoir plus
07aoû

Animal World of The Quarry - 2

We continue exploring the animal world of Olshanytskyi quarry.

En savoir plus
05aoû

Тваринний світ кар’єру – 2

Продовжуємо знайомитись із тваринним світом Ольшаницького кар’єру.

En savoir plus
05aoû

Checking the population density of the bug hotels - 3

In mid-July we again visited the quarry to check the intensity of the settlement.

En savoir plus
28juil

Перевірка заселеності осель – 3

В середні липня ми знову відвідали кар'єр з метою перевірки інтенсивності заселення.

En savoir plus
28juil

Presentation of the project in Kaniv Nature Reserve

Taking advantage of the opportunity, we made a presentation of the project for the first year students of the Taras Shevchenko National University of Kyiv

En savoir plus
23juil

Презентація проекту у Канівському природному заповіднику

Користуючись нагодою ми зробили презентацію проекту для студентів першого курсу КНУ ім. Т.Шевченка.

En savoir plus
23juil

Visit of jury members

On June 23, there were a meeting with jury members and a journey to the quarry

En savoir plus
09juil

Візит членів журі

23 червня відбулась зустріч з членами журі та подорож до кар'єру

En savoir plus
09juil

Checking the population density of the bug hotels - 2

At the end of June, we checked how artificial nests continue to be inhabited.

En savoir plus
02juil

Перевірка заселеності осель – 2

В кінці червня перевірили, як продовжують заселятися штучні гнізда.

En savoir plus
02juil

Bug hotels are becoming more popular

Our educational activities, in the framework of the project, gave the first results - there was a proposition to set up a bug hotel in the botanical garden.

En savoir plus
28juin

Оселі для комах набирають популярність

Наша просвітницька діяльність, в рамках проекту, дала перші результати – надійшла пропозиція встановити оселю для комах в ботанічному саду.

En savoir plus
28juin
21juin

Тваринний світ кар'єру.

Тонкохвіст елегантний

En savoir plus
21juin

Animal world of a quarry.

Interesting observations

En savoir plus
19juin

Тваринний світ кар'єру.

Цікаві спостереження

En savoir plus
19juin

Animal world of a quarry.

We decided to share the wonderful world that surrounds us in the quarry

En savoir plus
18juin

Тваринний світ кар'єру.

Ми вирішили поділитися дивовижним світом, який оточує нас в кар'єрі.

En savoir plus
18juin

Discussion with volunteers

On the June 9th there was a meeting with volunteers at the NNP "Pyryatynsky".

En savoir plus
16juin

Дискусія з волонтерами

9 червня відбулася зустріч з волонтерами у НПП «Пирятинський».

En savoir plus
16juin

Checking the population density of the bug hotels - 1

We visited the quarry to find out the results of the settlement of insect habitats.

En savoir plus
09juin

Перевірка заселеності осель – 1

Ми відвідали кар’єр, щоб дізнатися результати заселення осель для комах.

En savoir plus
09juin

Conference

On Sunday, our team participated in the Ukrainian Ecological Scientific and Practical Conference "ХІІІ Pyriatyn Ecological Readings"

En savoir plus
26mai

Конференція

У неділю наша команда брала участь у Всеукраїнській екологічній науково-практичній конференції «ХІIІ Пирятинські екологічні читання»

En savoir plus
25mai

Booklet

Finally it's ready.

En savoir plus
24mai

Буклет

Нарешті він готовий.

En savoir plus
24mai

Artistic competition

On Saturday we again met with pupils of the biological club of the KPCY.

En savoir plus
18mai

Художній конкурс

У суботу ми знову зустрічалися зі школярами біологічного гуртка КПДЮ.

En savoir plus
18mai

Housewarming of the six-legged inhabitants.

Within a week the insects not only learned about our dwelling but also managed to settle in.

En savoir plus
27avr

Новосілля шестиногих мешканців.

За тиждень комахи не лише дізналися про нашу оселю але й встигнули її заселити.

En savoir plus
27avr

Settlement of the bug hotels: Part 3.

On Sunday, we were in the Olshanytskyi quarry again for the final installation of insect houses.

En savoir plus
26avr

Встановлення осель: частина 3.

У неділю ми знову були в Ольшаницькому кар’єрі для остаточного встановлення будиночків для комах.

En savoir plus
26avr

Settlement of the bug hotels. Part 1

The pallets are collected, the material is prepared - we set off to the quarry

En savoir plus
16avr

Встановлення осель. Частина 1

Піддони зібрані, матеріал підготовлений - ми вирушаємо в кар'єр.

En savoir plus
16avr

Filling for the bug hotels: preparation

Collection of natural substrate for filling of the constructions

En savoir plus
13avr

Наповнювач для оселі: заготівля

Збір природного субстрату для заповнення конструкцій

En savoir plus
13avr

Help from the volunteers: filling for a bug hotel 2

There was a successful trip to the park with well-knit collective

En savoir plus
12avr

Допомога волонтерів: наповнювачі для оселі 2

Відбулась вдала поїздка до дружнього парку.

En savoir plus
12avr

Transportation of the pallets for bug hotels

Finally, spring came to our locality.

En savoir plus
11avr

Транспортування піддонів для створення осель для комах

Нарешті прийшла весна і в нашу місцевість.

En savoir plus
11avr

Filling for a bug hotel: purchase

We started to purchase the necessary materials for the bug hotel.

En savoir plus
10avr

Наповнювач для оселі: закупівля

Ми почали закуповувати необхідні для осель матеріали.

En savoir plus
10avr

Help from the volunteers: filling for a bug hotel

Preparation of filling for a bug hotel is probably the most labor-intensive preparatory part of our project.

En savoir plus
26mar

Допомога волонтерів: наповнювачі для оселі

Підготовка наповнювачів для оселі є, мабуть, найбільш трудомісткою підготовчою частиною нашого проекту.

En savoir plus
26mar

Help from the volunteers: a carcass of an insect home

To create an insect home we need to prepare a large number of different materials.

En savoir plus
19mar

Допомога волонтерів: каркас оселі для комах

Для створення оселі для комах нам необхідно заготовити велику кількість різноманітних матеріалів.

En savoir plus
19mar

Наш досвід

Частина друга.

En savoir plus
15mar

Our experience

Part one. In recent years, we are actively engaged in projects related to the creation of insect habitats.

En savoir plus
14mar

Наш досвід

Частина перша. Останні роки ми активно займаємось проектами пов’язаними зі створенням осель для комах.

En savoir plus
14mar

Not a stone desert

The first acquaintance with the Olshansky quarry took place in 2012 as part of the project "Volatile of Olshanytskyi quarry".

En savoir plus
04mar

Не кам'яна пустеля

Перше знайомство з кар'єром Ольшаницький у нас відбулося ще в 2012 році в рамках проекту «Крилаті тварини Ольшаницького кар'єру».

En savoir plus
04mar

Our team

Hi everyone! We would like to introduce our team and tell you about what unites us.

En savoir plus
23fév

Наша команда

Привіт всім! Ми хотіли б познайомити вас з нашою командою і розповісти про те, що нас об'єднує.

En savoir plus
23fév

Nature needs help

In modern conditions of global anthropogenic impact on ecosystems occur plowing of the steppes, tree felling, intensive building, etc. Insects that inhabit dry stems of plants, moves of bugs-xylophages and woodpeckers, often lack habitual nesting places and their number decreases. Compensation for such anthropogenic impact can be achieved by creating artificial nests using hollow and soft inside stems of plants (cane, raspberry, elderberry, etc.), wooden logs with drilled holes,

En savoir plus
12fév

Природа потребує допомоги

У сучасних умовах глобального антропогенного впливу на екосистеми відбувається розорювання степів, вирубування дерев, інтенсивна забудова та ін. Комахи, які заселяють сухі стебла рослин, ходи жуків ксилофагів та деревоточців, часто позбавлені звичних місць гніздування і їхня чисельність зменшується. Компенсувати такий антропогенний вплив можна створюючи штучні гнізда із порожнистих та м’яких всередині стебел рослин (очерету, малини, бузини та ін.) та дерев’яних колод із просвердленими отворами...

En savoir plus
12fév