The aim of our project is to study the relationships between geological aspects (humidity, texture, penetrability) and biodiversity of selected Arthropods groups (spiders, planthoppers and leafhoppers) in the sandpit near Planá nad Lužnicí (South Bohemian Region), the Czech Republic.

On the locality, we will mark several areas that will differ in the soil type and stage of succession. In each area we will measure humidity, texture and penetrability of the soil. We will carry out a faunistic survey focused on spiders, planthoppers and leafhoppers. We expect that we will find invertebrate species which could subsequently be used as bioindicators of corresponding habitats. The soil parameters can also influence invertebrate assemblages in interaction with the plants growing in the locality. Thus, we will examine the diversity and cover-abundances of vascular plants as well. We will subsequently analyse the data obtained and find out what relationships there are between geodiversity and biodiversity. Our main focus will be the relationships between the soil parameters, stages of succession and the presence of psammophilous species. Our results could be used to predict which ecosystems are likely to be spontaneously established on different soil types. Another outcome of the study will be a faunistic and floristic research that hasn’t been conducted on the locality so far (to our knowledge). We will also create a brochure focused on the sandpit´s geological phenomena.

About collected material

Few words about invertebrates collected during our research

En savoir plus
12oct

O nasbíraném materiálu

Několik málo slov o osudu materiálu bezobratlých nasbíraných během našeho výzkumu.

En savoir plus
12oct

Total count of species found/Celkové počty nalezených druhů

Almost 450 species in one sandpit Téměř 450 druhů v jedné pískovně

En savoir plus
09oct

Our project in the television/ Náš projekt v televizi

A few info about our project medialisation.

En savoir plus
26sep

Poslední návštěva

Náš poslední sběr dat v pískovně

En savoir plus
19aoû

Last visit

The last data collecting visit in the pit

En savoir plus
19aoû

An interesting finding of rare tiger beetle

In the Planá quarry, we found very rare and interesting tiger beetle, Cylindera arenaria.

En savoir plus
23juil

Zajímavý nález vzácného svižníka

Na pískovně jsme před měsícem našli svižníka písčinného, velmi vzácného a zajímavého svižníka.

En savoir plus
23juil

International jury - Mezinárodní porotce

Shane Sparg´s visit in the pit. - Návštěva Shana Sparga v pískovně.

En savoir plus
17juil

Červnová návštěva

Několik nových druhů zvířat a rostlin nalezených v pískovně. Některé z nich z Červeného seznamu ČR.

En savoir plus
26juin

June visit

Some new protected animals and plants observed in the pit.

En savoir plus
26juin

Endangered species of spiders in the Planá quarry

A few words about endangered species of spiders in the Planá quarry Oxyopes ramosus (photo by Vojtěch Brož)

En savoir plus
04juin

Ohrožené druhy na pískovně v Plané

Pár slov o ohrožených druzích pavouků na pískovně v Plané Paslíďák keřový (foto Vojtěch Brož)

En savoir plus
04juin

Nový druh játrovky z Červeného seznamu v pískovně Planá

Nový druh játrovky z Červeného seznamu, Ricciocarpos natans, nalezený v pískovně v Plané.

En savoir plus
31mai

New Red List liverwort species in the Planá sandpit

New species of Red List liverwort, Ricciocarpos natans, was found in the Planá sandpit.

En savoir plus
31mai

Vandalové na výzkumných lokalitách

Vandalové nám bohužel zničili dvě padací pasti, takže jsme přišli o celoměsíční data z lokality.

En savoir plus
23mai

Vandals on our research localities

Unfortunately someone destroyed two our traps, sothat we lost whole-month data.

En savoir plus
23mai

Ptáci pískovny v Plané

Pár slov o ptácích v pískovně v Plané

En savoir plus
14mai

Birds of Planá quarry

Few notes on birds of Planá quarry observed by us.

En savoir plus
14mai

Nové druhy obojživeníků a plazů

Počet nalezených druhů obojživelníků a plazů v pískovně Planá se od naší poslední návštěvy rozrostl. Skokan zelený a čolek obecný byly doposud jedinými nalezenými druhy obojživelníků.

En savoir plus
23avr

New amphibians and reptiles

The number of amphibian and reptile species recorded in the sandpit Planá incereased since our last visit. P. esculentus and L. vulgaris were the only amphibian species found in early spring there.

En savoir plus
23avr

Návštěva porotce a geologické fenomény

Pátek a sobotu 13. a 14.4 jsme spolu se Šimonem strávili v pískovně. V pátek nás navštívil člen národní poroty a v sobotu jsme se plně věnovali sběru dat.

En savoir plus
17avr

Jury visit and interesting geophenomens

On Friday 13.4 and Saturday 14.4 Šimon and I made two-day visit in the sandpit. The member of national jury visited us in the sandpit.

En savoir plus
17avr

První obojživelníci

Během další návštěvy určené primárně ke kontrole pastí jsem chytil první obojživelníky, vodní hmyz a měkkýše.

En savoir plus
12avr

First aphibians

First cought amphibians, water insect and mollusc in the sandpit.

En savoir plus
12avr

Bezobratlí z naší první návštěvy

Pár slov o nálezech z naší první návštěvy pískovny

En savoir plus
03avr

Invertebrates from our first spring visit

Little talk about arthropods we found during our first visit

En savoir plus
03avr

Research localities

Our first together visit of the quarry. What did we manage to do? What type of localities were we looking for? See more in this blog.

En savoir plus
25mar

Výzkumné lokality

První společná návštěva lomu. Co všechno jsme stihli? Jaké lokality jsme vybrali? Více v tomto blogu.

En savoir plus
25mar

Živolovné vrše

Odchyt do vrší je poměrně nová a velice efektivní metoda odchytu obojživelníků a vodních bezobratlých. V tomto blogu bychom vás rádi blíže seznámili s touto metodou.

En savoir plus
21mar

Pomůcky ke sběru a uchování hmyzu

Několik slov ke sběru a uchovávání entomologického materiálu.

En savoir plus
18mar

Konzultace na Jihočeské universitě

Spolupráce s Vojtou Kolářem z Jihočeské university pokračuje.

En savoir plus
18mar

Penetrabilita

Jak může geofyzikální veličina jako je penetrabilita ovlivnit faunu a flóru? Co je to penetrabilita? Může to být klíčový faktor pro formování nových ekosystémů?

En savoir plus
17mar

Několik informací o našem projektu

Co očekáváme? Existují významná propojení mezi vzácnými druhy bezobratlých a specifickými geologickými podmínkami? Je to moc, když řekneme "Písek diktuje, co na/v něm bude žít!"? Pojďte to s námi zjistit...

En savoir plus
17mar

Náš tým

Několik informací o nás, abyste nás lépe poznali...

En savoir plus
17mar

The Funnel Traps

Catching in the funnel traps is pretty new and very effective method of catching Amphibians and water Arhropods. We would like to say a bit more about this method in our new blog.

En savoir plus
25fév

Supplies For Arthropod Collection And Preservation

Few words about collecting and storing arthropod material

En savoir plus
12fév

Consultation on the South Bohemian University

Our cooperation with Vojta Kolář from South Bohemian University continues.

En savoir plus
05fév

The Penetrability

How can geo-physical quantity, such as penetrability, influence fauna and flora? What is the penetrability? Can it be a key factor for forming new ecosystems?

En savoir plus
27jan

About the Project

A few information about the project. What do we suppose? Are there any significant links between rare species and specifical geological settings? Is it too much, if we say "Sand dictates, what will live on (and in) it!" ? Let´s find it out with us...

En savoir plus
23jan

Our team

Some information about us to come to know us better.

En savoir plus
23jan